استاندارد نژاد بوسو بلژیکی - BOSSU BELGIAN STANDARD

استاندارد نژاد بوسو بلژیکی

BOSSU BELGIAN STANDARD

BOSSU BELGIAN

BOSSU BELGIAN

Position

40

In the working/show position the bird extends its neck forward, pulls

itself slightly on its legs and raises its shoulders, adopting the shape

of the figure "7". The head should not be visible when viewed from

behind. The back forms a straight line with the tail

The legs should be slightly angled

               

Shape

25

Breast: long and broad, triangular in shape, when viewed from back and side

Back: full, broad without being too hollow nor round

Shoulders: broad and high

Wings: long, close fitting to the body

 

Head

Neck

12

 

Head: small, oval

Neck: long and slim

 

Plumage

8

 

Smooth-feathered

All colours are allowed except red

Size

5

 

17 – 18 cms

 

Legs

5

Legs: long, slightly angled, well feathered

Thighs well set into the body

Tail

5

Long, straight and narrow. The tail and back form one straight line

Show cage: Tunnel type show cage with 2 round perches 12mm in diameter

(1 above and 1 below)

وضعیت(حالت)

40 امتیاز

در موقعیت کار / نمایش پرنده گردن خود را به سمت جلو دراز می کند

خود را کمی روی پاهایش میکشد و شانه هایش را بالا میگیرد

گرفتن شکل عدد"7"

هنگامی که از پشت دیده میشود،سر نباید نمایان باشد

پشت به شکل یک خط مستقیم در امتداد دم

پاها باید کمی زاویه دار باشند

شکل

25 امتیاز

سینه: بلند و پهن، مثلثی شکل، زمانی که از پشت و پهلو مشاهده میشود.

پشت: پر، پهن، بدون اینکه بیش از حد توخالی و گرد باشید.

شانه: پهن و بلند.

بال: بلند، متناسب با بدن است.

سر و گردن

12 امتیاز

سر: کوچک، بیضی.

گردن: بلند و باریک.

 

پرهای زینتی

8 امتیاز

پوشش پر صاف .

همه رنگها به جز رنگ قرمز مجاز است.

اندازه

5 امتیاز

17-18 سانتی متر

پاها

5 امتیاز

پاها: بلند، کمی زاویه دار،پوشش ماسب پر.

ران به خوبی در بدن قرار گرفته می شود.

دم

5 امتیاز

بلند،مستقیم و باریک. دم و پشت در امتداد یک خط مستقیم

قفس نمایش:مدل قفس نمایش Tunnel با 2 چوب زیر پا گرد با قطر 12میلی متر

(1 بالا و 1پایین)

یک نمونه بوسو بلژیکی بسیار زیبا

BOSSU BELGIAN

ترجمه: سعید نیک زاد

/ 0 نظر / 65 بازدید